ࡱ> F !"#$%.'()*+,-K/0123456789:;<=>?@ABCDEGRHIJLMNOPQSTUVRoot Entry FІDSummaryInformation(TDocumentSummaryInformation8 pWordDocumentCv !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>Oh+'0$ $ H T ` l x\3^f[bYef[9eixvzyvjwcNormalAdministrator3@@S/6O@nӿ@g@Pqc<WPS Office_11.1.0.9584_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXlt| yysy c (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.95840Tablet Data &WpsCustomData PKSKSCv] r c $hf , xvzuYe Yef[9eixvzyv~bJTfN y v T y y v # N @b (W US MO kX h e g t^ g e ["~'Yf[ N0W,g`Q yv Tyzye[bey v ;N x vz N XTY T'`+Rt^Ly@b(WYex[~{ T N0xvzbg{N yvxvzvvv0aINxvzbgv;NQ[0͑‰pb[V{^Yef[9eieHhT[Ǐ zbgvf[/gNyOq_TxvzbgTxvzelvyrrT͑^h/f&TǏt[St[`QI{0hvP[(W4000W[]S0 N0yvxvz;`~bJT [RgbL`Q yvxvzT[`Q xvz]\O-NS_v;Nb~T6e xvz]\O gTN N gTN\xvz xvz]\O-NvV0T^0 V0~9O(u`Q ~9T CQ vQ-N f[!hb>k CQ b| MWYDR CQ vQNy{~9 CQ ~9/eQ`Q USMOvz t^ g e N0USMO[8ha yv;NcN@b(WUSMO[~va Sb[yvxvz]\OTxvzbgvċNI{0 USMO#N~{z t^ g e mQ0N[~~[8ha N[~[yvxvzvNR0vh0elTxvzbg4ls^I{ۏLċN0 N[~{ T t^ g e N0f[!h[~va ["~'Yf[vz t^ g e *,.02468:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bż|xtokhCJCJo(CJPJCJ>*CJ>* CJo(>*CJ>*CJo(CJCJo(CJCJo(CJCJo(o(o(o(o(o(o(PJo(CJ4PJo(5\CJ4PJo(5\!CJ4PJo(5mH sH nHtH\!CJ4PJo(5mH sH nHtH\CJ4PJo(5\ CJ,PJo((   ( P R T V X Z \ ^ ` b d j n v | ÿ}yuqmiCJ>*CJo(CJ>*CJo(CJ>* CJo(>*CJ>*CJo(CJCJo(CJCJo(CJCJo(CJCJCJ>*CJ>* CJo(>*CJ>*CJo(CJCJo(CJCJo(CJCJo(CJCJ>*CJ>* CJo(>*CJ>*CJo(CJCJo(CJCJo(CJCJo('  Ⱥwog_WOCJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo( CJPJo( CJPJo( CJ PJo( CJ PJo( CJ PJo(CJPJCJPJo(mH sH nHtHCJPJo(mH sH nHtHCJPJCJPJCJo(CJo(CJCJCJCJo(CJ>* CJo(>*     " $ & ( * , . 0 2 4 6 8 < ǿwog_WOG?CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(< > B D H J N P Z \ ` d f h j l n p t v x z | ~ ǿwog_WOG?CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo( ǿwog_WOG?CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo( ǿwog_WOG?CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(      $ & ǿwog_WOG?CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(& ( * , . 0 4 6 8 : < > @ D F H X Z \ " * 4 6 8 : < > @ ǿ}{wok_[WSQOMKo(o(o(o(CJo(CJo(CJo(CJo(mH sH nHtHCJo(CJOJQJo(CJo(o(CJOJPJQJo( CJPJo(CJPJCJPJCJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(@ B D F H J L N P R T V X Z \ ^ ` b d f h j l n p r t v x z | ~ , . 0 2 4 6 8 : < zt OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo( CJPJo( CJPJo(CJ PJo(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(-< > @ B D F H J L N P R T V X Z \ ^ ` b d f h j l n p r t v x ý{uoic]WRMOJQJOJQJ OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo(x | ~ "ļyqiaYQIACJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo( CJOJQJCJOJQJ>*CJOJQJo(>*CJOJQJo(CJOJQJo(>*CJOJQJo(CJOJQJo(>*CJOJQJo(CJOJQJo(>*CJOJQJo( CJPJo( CJPJo( CJ PJ>*OJQJ"$&(*,.02468:<>@BDFHJLNPǿwog`XQJBCJOJQJo( CJOJQJ CJOJQJCJOJQJo( CJOJQJCJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo( 68:>NP»xph`XPHOJPJQJo(OJPJQJo(OJPJQJo(OJPJQJo(OJPJQJo(OJPJQJo(OJPJQJo(OJPJQJo(OJPJQJo(OJPJQJo(OJPJQJo(CJOJQJo( CJPJo( CJPJo( CJOJQJ CJOJQJCJOJQJo(CJOJQJo( CJOJQJCJOJQJo( CJOJQJCJOJQJo(CJOJQJo( CJOJQJ$&(0^np»}umg_WOGCJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo( OJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo( CJPJo( CJPJo( CJPJo( CJPJo( OJPJQJCJOJQJo( CJOJQJCJOJQJo( CJOJQJCJOJQJo( CJOJQJCJOJQJo(CJOJQJo( CJOJQJ OJPJQJOJPJQJo(OJPJQJo( }xj\VQKFCJ PJ CJ PJo(CJ PJ CJ PJo(CJ PJo(mH sH nHtHCJ PJo(mH sH nHtHCJ PJCJ PJ CJ PJo( CJ PJo( CJPJo( CJPJo( CJPJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo( CJOJQJCJOJQJo(CJOJQJo( ,248:dhjlŹ}qiea]ZVSOLHCJo(CJCJo(CJCJo(CJCJo(CJo(CJo(CJo(nHtHCJo(mH sH nHtHCJo(mH sH nHtHCJo(mH sH nHtHCJo(mH sH nHtHCJo(mH sH nHtHCJo(mH sH nHtHCJo(mH sH nHtHCJo(mH sH nHtHCJo(mH sH nHtHCJo(mH sH nHtHCJo(mH sH nHtHCJo( CJ PJo(o(CJ PJCJo(CJo(mH sH nHtH,.02468:<>@BDFHJLNPa$$a$$a$$a$$PRTR T V WD`WD,`WD,`WD,`WD,`  nhb\V$If$If$If$If$$If:V 4l4l00z"55c$If$If  LC:1 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V 4l4l0\z2"55Z 5^5 $$If:V 4l4l0֞h8 Rl"5555:5D55qFf$$If:V 4l4l0֞h8 Rl"5555:5D55qFf$$If:V 4l4l0֞h8 Rl"5555:5D55qFf$$If:V 4l4l0֞h8 Rl"5555:5D55qFf$$If:V 4l4l0֞h8 Rl"5555:5D55qFf$$If:V 4l4l0֞h8 Rl"5555:5D55qFf $$If:V 4l4l0֞h8 Rl"5555:5D55qFf $$If:V 4l4l0֞h8 Rl"5555:5D55qFf $$If:V 4l4l0  " & ( , . 2 4 8 > D a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfD J P \ b d f h j l n p r t v x z $If$If$IfFf$If$If$If$If$If$If$IfFf a$$$If a$$$If a$$$If a$$$Ifz | ~ $If$If$If$IfFf$If$If$If$If$If$If$IfFf$If$If$If$If $If$If$If$If$IfFf $If$If$If$If$If$If$IfFf$If$If$If $If$If$If$If$If$IfFf $If$If$If$If$If$If$IfFf $If$If $If$If$If$If$If$If$IfFfy$If$If$If$If$If$If$IfFf$If       " $ FfL$If$If$If$If$If$If$IfFf[$If$If$If$If$If$If$IfFfj$ & ( * , . 0 2 4 6 8 : < > @ B D F Ff.$If$If$If$If$If$If$IfFf=$If$If$If$If$If$If$IfF Z 6 8 : < > @ B D F H J y da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If d$Ifd J L N P R T V X Z \ ^ ` b {o da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If b d f h j l n p r t v x z {o da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If z | ~ . 0 fd[R d$If d$Ifh$$If:V 4l4l0+1#5# da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0 2 4 6 8 : < > @ B D F H J L d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$IfL N P R T V X Z \ ^ ` b d f h d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$Ifh j l n p r t v x z d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If z | udHWD`$IfdHWD`$IfdHf$$If:V 4l4l01#5# }tkbYP d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$Iff$$If:V 4l4l01#5# "$&(*,.02468:< d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If<>@BDFHJLNP8:{ d$IfdWDd`$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If:<>Pxof]T d$If d$If d$If d$If d$If d$Ifdf$$If:V 4l4l01#5# d$If &( d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If d$If wdQd$Ifr&d$Ifr&dWD`$Ifr&h$$If:V 4l4l0J"5d# zcd```$Ifr&d$Ifr&d$Ifr&d$Ifr&d$Ifr&d$Ifr&d$Ifr&d$Ifr& yd$Ifr&d```$Ifr&d```$Ifr&d```$Ifr&d```$Ifr&d```$Ifr&&k66 ~xrlf`Z$If$If$If$If$If$If|$$If:V 44l44l0e4 6r1#5# 4:$If$If WD p`p$If WD p`p$If$If$If$If$If$If$If$If$If a$$h$$If:V 4l4l01#5#A. A!4#4"$%S1I;0?P<0@PAP>0BP֞h8 Rl"5555:5D55qFf$$If:V 4l4l0֞h8 Rl"5555:5D55qFfy$$If:V 4l4l0֞h8 Rl"5555:5D55qFfj$$If:V 4l4l0֞h8 Rl"5555:5D55qFf[$$If:V 4l4l0֞h8 Rl"5555:5D55qFfL$$If:V 4l4l0֞h8 Rl"5555:5D55qFf=$$If:V 4l4l0֞h8 Rl"5555:5D55qFf.666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pN@Ncke a$$1$$CJPJaJKHmH sH nHtH_H$A@$k؞k=W[SONi@Nnfh